Kancelaria w Warszawie: Co nazywamy zasiedzeniem?
darowizna
W jakich przypadkach możliwe jest odwołanie darowizny?
10 października 2023
rent
Czy najem okazjonalny jest korzystny dla właściciela nieruchomości?
26 października 2023
Show all

Kancelaria w Warszawie: Co nazywamy zasiedzeniem?

kancelaria

Zasiedzenie jest instrumentem prawnym zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym jako sposób nabycia własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej przez osobę, która przez określony czas faktycznie władała tą nieruchomością, nie będąc jej właścicielem. Najczęściej przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomość. Zasiedzeniem może zostać objęty każdy rodzaj nieruchomości – budynki, grunty, lokale. Przedmiotem zasiedzenia mogą być również niektóre prawa majątkowe, takie jak służebność przesyłu, służebność gruntowa czy użytkowanie wieczyste.

W jaki sposób stwierdza się zasiedzenie?

Stwierdzenie zasiedzenia odbywa się przez postępowanie sądowe, w którym sąd dokonuje oceny spełnienia warunków nabycia prawa własności poprzez zasiedzenie. Procedura obejmuje następujące kroki:

Wniesienie wniosku

Osoba ubiegająca się o stwierdzenie zasiedzenia musi złożyć wniosek do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo. Pozew powinien zawierać informacje dotyczące nieruchomości lub rzeczy ruchomej, której nabycie przez zasiedzenie jest żądane, oraz określić okres posiadania i inne istotne okoliczności.

Postępowanie dowodowe

W toku postępowania sądowego strony będą miały możliwość przedstawienia dowodów na potwierdzenie faktów, które stanowią podstawę zasiedzenia. Mogą to być dokumenty, świadectwa, zeznania świadków lub inne dowody.

Rozpoznanie sprawy

Sąd rozpoznaje sprawę na podstawie zebranych dowodów oraz argumentów przedstawionych przez strony. Sąd dokonuje oceny, czy zostały spełnione warunki zasiedzenia, takie jak nieprzerwane posiadanie i wymagany okres czasu.

Wydanie orzeczenia

Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje orzeczenie, w którym stwierdza nabycie prawa własności przez zasiedzenie lub jego brak. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, orzeczenie sądu stanowi potwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie.

Wpis do księgi wieczystej

W przypadku nieruchomości, po stwierdzeniu zasiedzenia, strona korzystająca z postępowania może wystąpić o dokonanie wpisu do odpowiedniej księgi wieczystej, w celu odnotowania zmiany własności nieruchomości.

Istota reprezentacji

Warto zaznaczyć, że procedura stwierdzenia zasiedzenia jest skomplikowana i może wymagać profesjonalnej pomocy prawnika specjalizującego się w prawie cywilnym. Kancelaria (Warszawa) i prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie, aby pomóc w przygotowaniu wniosku, gromadzeniu odpowiednich dowodów oraz reprezentowaniu strony w postępowaniu sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top